Peacs BV, gevestigd aan Weijland 38, 2415 BC te Nieuwerbrug, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

klik op deze link om het privacy statement in het engels te lezen

 

Contactgegevens:

Website: www.peacs.nl
Adres: Weijland 38, 2415 BC te Nieuwerbrug
Telefoonnummer: 06-57519829

Martin Kastelein is de Functionaris Gegevensbescherming van Peacs BV. Hij is te bereiken via martin.kastelein@peacs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peacs BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website (cookies)

– Gegevens die u via het contactformulier aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@peacs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peacs BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om diensten te leveren

– Peacs BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peacs BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peacs BV) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peacs BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peacs BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wanneer u als bezoeker een bericht achterlaat op de website, slaan wij uw bericht, ip-adres en uw browser user agent string permanent op. Deze aanvullende data naast uw bericht gebruiken wij onder andere om spam te filteren.

De cookies die wij gebruiken voor technische, functionele en analytische doeleinden hebben een bewaartermijn van een jaar.
Wanneer je op de site wil inloggen gebruiken we een tijdelijke cookie om vast te stellen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data.
Wanneer je ingelogd bent worden meerdere cookies opgeslagen met de inlog-informatie (bewaartermijn twee dagen) en informatie over je scherm opties (bewaartermijn 1 jaar). Wanneer je de onthoudfunctie gebruikt, worden de inloggegevens door middel van een cookie maximaal twee weken bewaard. Overige inlogcookies worden verwijderd zodra u uitlogt.

Embedded content van andere websites.

Het kan voorkomen dat wij content van andere websites delen op onze site. Denk hierbij aan foto’s, video’s, artikelen etc. Deze content gedraagt zich alsof u deze content op de originele site bezoekt.
Deze websites zouden via de, op onze site gepubliceerde, content ook informatie over u kunnen verzamelen. Voor informatie over de dataverzameling via embedded content verwijzen wij u naar de bronpagina van deze content.

Delen van persoonsgegevens met derden

Peacs BV deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden als dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die wel uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peacs BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Peacs BV uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peacs BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@peacs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Peacs BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peacs BV neemt de bescherming van (uw) gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@peacs.nl